FORMULÁR NA ODSTÚPENIE KUPUJÚCEHO OD ZMLUVY

Predávajúci

UNIMAX - BAU Kft., so sídlom Csatameződűlő 5738/2, 2600 Vác, Maďarsko IČO: HU24272625

Kupujúci

Týmto oznamujem,žže odstupujem od zmluvy na tento tovar -

Dátum objednania/dátum prijatia......................................................

Meno a priezvisko kupujúceho ........................................................

Adresa kupujúceho ...........................................................................

...........................................................................................................

Číslo účtu IBAN:...............................................................................

Telefonický kontakt:..........................................................................

E.mail:................................................................................................

Podpis kupujúceho

...................................................................

–

Dátum a miesto...........................